Mums ir ievērojama pieredze ēku siltināšanā, esam realizējuši vairāk nekā 30 projektus!

Mēs sniegsim jums nepieciešamo palīdzību:

 • palīdzam noorganizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un noformulēt galvenos sapulcē pieņemamos lēmumus;
 • pēc lēmuma pieņemšanas par renovācijas projekta uzsākšanu, mēs pilnībā pārņemam projekta realizāciju, ko veicam no A līdz Z;
 • par lēmumu veikt ēkas renovāciju energoefektivitātes uzlabošanai daudzdzīvokļu nama gadījuma kalpo kopsapulces lēmums, kas atbalstīts ar 50% + 1 dzīvokļu īpašnieka balss.

Projekta ietvaros secīgi nodrošinām:

 • pilnvarojuma līguma un kopsapulces protokola sagatavošanu;
 • energoauditu, lai veiktu sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
 • iesnieguma (projekta pieteikuma) sagatavošanu līdzfinansējuma saņemšanai;
 • saņemsim tehniskās apsekošanas atzinumu, kas faktiski nosaka sagaidāmo energoefektivitātes uzlabojumu pēc renovācijas darbu veikšanas;
 • sagatavosim un saskaņosim vienkāršotās renovācijas projektu;
 • sagatavosim kontroltāmi – dokuments, ko izmanto izmaksu atbilstības noteikšanai, salīdzinot vairākus piedāvājumus;
 • palīdzēt nodrošināt kredītlīdzekļu piesaisti projekta finansēšanai;
 • dokumentu sagatavošana kredītiestādēm;
 • autoruzraudzības nodrošināšana;
 • Piešķirtā līdzfinansējuma saņemšanu pilnā apmērā;
 • Projekta nodošanu būvvaldē un ALTUM.

Jaunākie projekti:

Lai veiktu daudzdzīvokļu mājas siltināšanu ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāizpilda virkne nosacījumu, no kuriem pirmais un visbūtiskākais ir dzīvokļu īpašnieku lēmums par mājas renovāciju, kam nepieciešams 2/3 dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku balsu.

Vienkāršoti skatoties, energoefektivitātes pasākumu projekta īstenošana kopumā ietver sekojošus soļus:

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (dzīvokļu īpašnieku balsojums) un pilnvarotās personas izvēle un pilnvarošana;
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana (energo audits un uz tā pamata izstrādāts renovācijas tehniskais projekts);
 • Dokumentu sagatvošana un iesniegšana, lai pretendētu uz ERAF līdzfinansējumu, izvērtēšanai Altum;
 • Finansēšanas iespēju apzināšana un piemērotākā varianta (kredīta procenti, finansējuma intensitāte, IRR) izvēle;
 • Vienošanās ar ALTUM par nepieciešamo atbalstu;
 • Vienošanos slēgšana par finansējuma piesaisti un darbu veicējiem par renovācijas darbu izpildi.

Varam nodrošināt siltināšanas projekta vadību un tehniskā projekta izstrādi.

Sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim nosiltināt jūsu māju

Energoefektivitātes pasākumu projekta īstenošana kopumā ietver sekojošus soļus:

 • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu (dzīvokļu īpašnieku balsojums), lēmumi, protokoli, iesniegums;
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
 • Jāveic finansējuma piesaiste un piegādātāju atlase;
 • Jāvienojas ar Altum par nepieciešamo atbalstu.

Secīgi pa soļiem tas process ir sekojošs:

1.     Dzīvokļu īpašnieki:

 • vienojas par pieteikšanos dalībai energoefektivitātes uzlabošanas  programmā;
 • izvirza pilnvaroto personu un piešķir tai pilnvarojumu energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei;

2.     Pilnvarotā persona:

 • sagatavo tehnisko dokumentāciju;
 • konsultējas ar kredītiestādi vai citu finansētāju par nepieciešamā finansējuma piesaisti;
 • reģistrējas Altum elektroniskajā sistēmā, iesniedz pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus.

Attiecībā uz pilnvarotajām personām ir izvirzīti sekojoši kritēriji:

 • par pilnvaroto personu, ar kuras palīdzību dzīvokļu īpašnieki pretendē uz atbalstu, var būt juridiska persona. To pilnvaro dzīvokļu īpašnieki. Pilnvarotajai personai ir tiesības īpašnieku vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus ar piegādātājiem par nepieciešamo darbu veikšanu;
 • lai nodrošinātu pilnvarojumu, nepieciešamas 2/3 “Par” nobalsojušu dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz 2/3 dzīvokļu īpašumu, pie nosacījuma, ka māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos vai 100% “Par” balsojums, ja māja nav sadalīta;
 • pilnvarotā persona nevar būt pakalpojuma sniedzējs un tā nedrīkst atrasties interešu konfliktā ar pakalpojuma sniedzējiem: būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citiem piegādātājiem.

Izvēloties mūsu projektu vadītāju, var ietaupīt laiku un jau savlaicīgi paredzēt virkni lietu, kas jāņem vērā, lai projektu realizētu veiksmīgi. 

Piedāvājam izvēlēties sava projektu vadītāja atbalstu, kas palīdzēs īstenot energoefektivitātes projektu optimālā laikā un kvalitātē.

3.     Altum:

Pēc dokumentācijas iesniegšanas Altum tos izvērtē un nosaka sekojošo:

 • vai iesniegtā tehniskā dokumentācija atbilst programmas kritērijiem;
 • piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru;
 • atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru grantam, aizdevumam un garantijai;

4.     Pilnvarotā persona:

 • veic piegādātāju atlasi un tālāk to saskaņo ar Altum;
 • iesniedz Altum granta pieteikumu un pieteikumu finansējumam (izvēloties, vai finansētājs būs kredītiestāde, cita finansējuma avots vai Altum). Altum kā finansētājs tiek izskatīts gadījumā, ja cita kredītiestāde vai finansētājs ir devis savu rakstisku piekrišanu.
 • Kopā ar izvēlēto finansētāju pilnvarotā persona piesakās Altum garantijai. Tas tiek darīts gadījumos, ja izvēlētais finansētājs ir kredītiestāde vai arī alternatīvais ieguldījumu fonds, kas arī ir pieņēmis lēmumu par kredīta papildu garantijas nepieciešamību.

5.     Finansētājs un Altum:

 • finansētājs un Altum pieņem un paziņo savus lēmums. Finansētājs informē par savu lēmumu attiecībā uz aizdevuma piešķiršanu. Savukārt Altum pieņem lēmumu par granta piešķiršanu, gadījumā, ja Altum ir izvēlēts par finansētāju, lēmumu par finansējuma piešķiršanu, kā arī kredītiestādes vai alternatīvā ieguldījuma fonda izvēles gadījumā lēmumu par Garantijas piešķiršanu.

6.     Dzīvokļu īpašnieki:

·     Pieņem kopības lēmumu par:

 • piegādātāju atlases rezultātā apkopotajām projekta īstenošanas izmaksām;
 • programmas ietvaros piešķirtā atbalsta  (aizdevums, grants, garantija) saņemšanu un piemērotajiem nosacījumiem;
 • par turpmākajām apsaimniekošanas izmaksām;
 • par kredīta atmaksas ikmēneša maksājumu;
 • par pilnvarojumu personai, kam tiek uzticētas tiesības parakstīt vienošanās dokumenti par atbalsta saņemšanu programmas ietvaros un līgumu par būvniecības darbu izpildi.

7.     Pilnvarotā persona:

 • pilnvarotā persona paraksta vienošanās ar Altum, banku vai alternatīvu finansētāju un piegādātājiem;
 • Līgumu noslēgšana – pilnvarotā persona paraksta līgumus ar Altum, ar kredītiestādi vai citu finansētāju, ar piegādātājiem.

Pēc šajā punktā minēto darbu izpildes var tikt uzsākti atbilstošie energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi.

Zvaniet:

+371 23 999 699

Sazinieties ar mums – mēs palīdzēsim nosiltināt jūsu māju!

Zvaniet uz augstāk norādīto telefona numuru vai zemāk aizpildot pieteikuma anketu