Šajā sadaļā atradīsiet kopsavilkumu un norādes uz apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem, MK noteikumiem un aktiem

Kā arī informāciju par īpašuma pārvaldības formām, atbilstošo lēmumu pieņemšanas procesu, atbildību, tiesībām, lai izvēlētos optimālu apsaimniekošanas modeli savai situācijai, zinātu savas tiesības un iespējas.

PRO-DEV-24-SIA_parvaldnieka-likumdosana-apsaimniekotajs

Informāciju par dzīvokļu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību atradīsiet Dzīvokļa īpašuma likumā.
Obligāti veicamās darbības pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros, pārvaldīšanas līguma nosacījumi, pārvaldnieka atbildība un citi saistītie jautājumi atrodami Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Konspektīvu kopsavilkumu par dzīvokļa īpašnieku un apsaimniekotāja attiecībām no juridiskā viedokļa atradīsiet šeit.

Zemāk piedāvājam iepazīties ar noderīgu informāciju par konkrētiem ar apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

Par dzīvojamās telpas īres jautājumiem

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa ikgadējā noteikšanas kārtība.
Pušu (īpašnieku kopsapulces un apsaimniekotāja) saistošie pienākumi un atbildības apsaimniekošanas maksas noteikšanā, apstiprināšanā un norēķinu veikšanā.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Ūdens zudumi un to aprēķināšanas kārtība

Ūdens zudumu aprēķina kārtība un sadale apmaksai, ja dzīvojat mājā, ko apsaimnieko:
– valsts dzīvojamās mājas vadītājs vai apsaimniekošana tiek nodrošināta ar pašvaldības starpniecību;
– māju apsaimnieko SIA, kas nav pašvaldības uzņēmums.
Kā rīkoties, ja ūdens zudumi ir neproporcionāli lieli.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Par rēķinos norādīto informāciju

Pakalpojuma sniedzēja pienākumi korektas informācijas par saviem sniegtajiem pakalpojumiem atspoguļošanā rēķinos. Noteikumi, kas atrunā prasības cenas uzrādīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
Strīdu risināšanas kārtība un institūcijas, kur vērsties, gadījumos, ja ar pakalpojuma sniedzēju neizdodas panākt vienotu sapratni par rēķinā atspoguļoto informāciju.Saite uz aktuālo likumdošanu

Par apkures tarifiem

Apkures tarifu noteikšana, atbildīgā institūcija, kas nosaka aprēķina metodoloģiju, informācija par noteiktajiem tarifiem.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtību

Likumdošana, kas atrunā kārtību, kādā ir paredzēts segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus. Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu aprēķina un apstiprināšanas kārtību.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Par tiesībām iepazīties ar tāmi

Likumdošana, kas regulē dzīvokļa īpašnieka tiesības iepazīties ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietojumu par iepriekšējo periodu. Formāts, kādā šī informācija jānodrošina.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Par apsaimniekošanas līgumiem

PTAC pilnvaras līgumu vērtēšanā, līgumu slēgšanas brīvība.
Saite uz aktuālo likumdošanu

Dzīvokļu īpašnieku kopība un tās lēmumi

Dzīvokļu īpašnieku tiesības nosaka Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Saite uz aktuālo likumdošanu

 

Ja apsverat apsaimniekotāja maiņu, labprāt iesniegsim jums savu piedāvājumu, lai varat salīdzināt un pieņemt lēmumu.

Lūdzu sazinieties ar mums, zvanot uz numuru: +371 23 999 699, sūtiet e-pastu: info@prodev24.lv vai aizpildiet zemāk pievienoto kontaktformu. Mēs iespējami ātri ar Jums sazināsimies.

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju un jautājumu. Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk, lai sniegtu atbildi.