Klientu Biežāk Uzdotie Jautājumi

Dzīvokļa īpašums ir nodalīts nekustamais īpašums (ar atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu), tomēr tas atrodas ēkā, kur ir vēl citi līdzīgi īpašumi, tāpēc sienas, kāpņutelpa, jumts, ieejas durvis, pagrabs, komunikācijas, apkures sistēma, cauruļvadi un karstā ūdens cirkulācijas sistēma vienmēr paliks kopīpašumā. Reāli šo īpašuma daļu nav iespējams nošķirt no citiem mājas iemītniekiem piederošās daļas, tāpēc dzīvoklis katram īpašniekam pieder kopā ar domājamo daļu, kurā kopā ar citām koplietošanas daļām var būt gan māja, gan māja un zeme.

Skaitītāju rādījumi ir jāreģistrē katra mēneša beigās, to var izdarīt jebkurā diennakts laikā mūsu interneta mājas lapā http://www.prodev24.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pa tiešo uz e-pakalpojumu (klientu portālu) varat nokļūt rakstot adresi: https://e.prodev24.lv;

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, 6. pants.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.