Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu, atsūtiet un mēs ar prieku atbildēsim.
Namu pārvaldnieks nodrošina pilnu pārvaldīšanas procesu. Esam juridiska persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vai mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības. Namu pārvaldniekam ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
Sadarbojamies ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alpex“, kas nodrošina ēkas inženiertehnsiko tīklu un sistēmu apkalpošanu un nodrošina avārijas dienesta darbību.
Daudzdzīvokļu mājas uzkrājuma fondu veido uz dzīvokļu īpašnieku lēmuma pamata. Kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki lemj cik lielu uzkrājumu fondu viņi vēlētos savai mājai izveidot, papildus apsaimniekošanas maksai. Dzīvokļa īpašuma likumā ir noteikts kādiem mērķiem šo uzkrājumu naudu drīkst tērēt. Un, tie ir tikai divi – avārijas situācijas novēršanai un plānotiem mājas remontdarbiem. Avārijas situācijas gadījumā šīs finanses tiek “paņemtas” no šī fonda bez kopības balsojuma, bet plānotos remontdarbus kopība saskaņo un vienojās par šīs izlietotās summas apmēru un mērķi.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem iepriekšējais pārvaldnieks ir atbildīgs par parādiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā. Dzīvokļu īpašnieki nenes solidāru atbildību par citu dzīvokļu īpašnieku parādiem.

SIA “PRO DEV 24” komanda pēdējo 2 gadu laikā ir realizējusi 3 pilna cikla energoefektivitātes paaugstināšanas projektus daudzdzīvokļu mājās, kā arī sagatavojusi vairākus projektu pieteikumus pārvaldīšanā esošo māju atjaunošanai.

Dzīvokļa īpašums ir nodalīts nekustamais īpašums (ar atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu), tomēr tas atrodas ēkā, kur ir vēl citi līdzīgi īpašumi, tāpēc sienas, kāpņutelpa, jumts, ieejas durvis, pagrabs, komunikācijas, apkures sistēma, cauruļvadi un karstā ūdens cirkulācijas sistēma vienmēr paliks kopīpašumā. Reāli šo īpašuma daļu nav iespējams nošķirt no citiem mājas iemītniekiem piederošās daļas, tāpēc dzīvoklis katram īpašniekam pieder kopā ar domājamo daļu, kurā kopā ar citām koplietošanas daļām var būt gan māja, gan māja un zeme.

Lasīt: Dzīvokļa īpašuma likums

Jums ir jautājumi, mums ir atbildes.

Skaitītāju rādījumi ir jāreģistrē no 27 līdz 3 datumam, tos var nodot:

1.ievietot dzīvojamās mājas pastkastītē (Pārvaldnieka) no 27.-3. datumam;

2.nosūtīt uz SIA “PRO DEV 24 ” e-pastu: info@prodev24.lv  līdz mēneša 3. datumam;

3. vortālā https://e.prodev24.lv (reģistrēties iespējams pēc pirmā rēķinu saņemšanas).

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, 6. pants.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.