Dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojuma minimālās prasības nosaka saistošā likumdošana

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Likums nosaka šādus apsaimniekotāja pienākumus

1. Dzīvojamās mājas uzturēšana:

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
 • siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (turpmāk — dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamais pakalpojums),
 • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai),
 • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
 • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
 • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana.

2. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tai skaitā:

 • pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,
 • attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
 • finanšu uzskaites organizēšana.

3. Dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mājas lieta) vešana;

4. Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;

5. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Šis ir prasību minimums, ko nosaka likums.

PRO DEV 24 papildus šīm prasībām nodrošina:

 1. detalizētu pakalpojumu sniegšanas plānu. Tas nozīmē konkrētu sarakstu ar darbiem, to aprakstu un veikšanas regularitāti;
 2. nama dzīvokļu īpašnieku aptaujāšanu, lai apkopotu vēlmes un prioritātes nākamā perioda ēkas uzlabošanas darbu veikšanā;
 3. skaidra un pieejama kontaktinformācija, kur vērsties: nama pārvaldnieks un operatīvi pieejams tehniskais dienests;
 4. tehnisko personālu, kas var veikt papildu tehniskos darbus, kas nepieciešami dzīvokļu īpašniekiem privātā kārtā;
 5. tikties klātienē ar apsaimniekotāja pārstāvi, lai izrunātu aktuālos jautājumus;
 6. pieeja mājas dokumentācijai: apsaimniekošanas līgums, kopsapulču protokoli, mājas gada finanšu atskaite u.c. saistošā informācija;
 7. elektroniski iesniegt gan ūdens, gan arī elektrības skaitītāju rādījumus apsaimniekotāja mājas lapā, sadaļā e-pakalpojumi | e.prodev24.lv

Ja Jūsuprāt nama pašreizējais apsaimniekotājs sniedz tikai daļu no iepriekš uzskaitītajiem pakalpojumiem, mēs piedāvājam iesniegt savu piedāvājumu. Jūs varēsiet salīdzināt un izvēlēties sava īpašuma vajadzībām piemērotu pakalpojumu klāstu.
Ja nosvērsieties par labu apsaimniekotāja maiņai, piedāvājam zemāk iepazīties ar secīgiem soļiem, kas jādara, lai turpmāk saņemtu labāku apsaimniekošanas pakalpojumu.

Kas jādara, ja vēlaties mainīt apsaimniekotāju?

Ja sastopaties ar situāciju, ka esošais apsaimniekotājs nerisina akūtas problēmas, kas tiešā veidā saistītas ar sadzīves komforta nodrošināšanu (problēmas ar ēkas iekšējām komunikācijām, ēkas konstrukcijām, drošības ievērošanas saistītajiem pasākumiem teritorijas uzkopšanu utml.), ļoti iespējams ir pienācis laiks atrast pakalpojumu sniedzēju, kas jūs uzklausa un situācijai rod atbilstošu risinājumu.

Gadījumā, ja ir nepieciešama ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes uzlabošanai, ir lietderīgi apzināt ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas iespējas ar apsaimniekotāja palīdzību. Ēkas renovācija ir nozīmīgs process gan pašas ēkas saglabāšanā, gan arī enerģijas izmaksu samazināšanai , savukārt, ERAF līdzfinansējums ir nozīmīgs atbalsts dzīvokļu īpašniekiem renovācijas izmaksu segšanai.

Labprāt uzklausīsim un piedāvāsim risinājumu, ko varēsiet izvērtēt.

Ja apsverat mainīt apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, jāveic sekojoši soļi:

 1. Sazinieties ar mums. Mēs izskatīsim dokumentus, novērtēsim, kādi pakalpojumi pašlaik tiek sniegti, cik pamatotas ir to cenas, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti pa tiešo no pakalpojumu sniedzējiem, kādus pastarpināti nodrošina apsaimniekotājs.
 2. Jāapkopo ēkas dokumentācija – jāsameklē ēkas inventarizācijas lieta vai zemesgrāmata. To var saņemt Zemesgrāmatā;
 3. Ieteicams atrast rēķinus, kas dzīvokļu īpašniekiem / īrniekiem piestādīti apkures sezonā un sezonā, kad apkure ir atslēgta.

Rezultātā saņemsiet:

 1. Pilnvērtīgu apsaimniekošanas piedāvājumu, kas ietver visus jums vēlamos pakalpojumus;
 2. Apzinātu neatliekamo remontu tāmi, la novērstu problēmas, kas jau ir radušās vai tuvākajā laikā var rasties sliktā komunikāciju tehniskā stāvokļa dēļ (ūdens saimniecība, siltummezgls, kanalizācija, elektroinstalācija, jumta stāvoklis utml.);
 3. Iesniegsim pārskatu un tāmi par darbiem, kas būtu aktuāli tuvākajā periodā, lai nodrošinātu ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu ilgākā termiņā.

Kā tas jums palīdzēs?

Jūs saņemsiet piedāvājumu, ko varēsiet salīdzināt ar savu esošo situāciju. Tas ļaus Jums izdarīt izvēli, saprast vai jaunais apsaimniekotājs atrisinās jautājumus, ko esat iecerējuši risināt, gūsiet priekšstatu par ēkas stāvokli, būtiskākajiem darbiem īstermiņā un izmaksām, kas ar tiem saistītas.

Ja piedāvājums ir saistošs

Mēs noorganizēsim (palīdzēsim noorganizēt) kopsapulci. Kopsapulcē iepazīstināsim ar mūsu uzņēmumu, veiktajiem projektiem un pieeju, kādu nodrošinām, sniedzot savus pakalpojumus.

Kopsapulce tiek izmantota arī balsojuma par apsaimniekotāja maiņu nodrošināšanai.

Ja tiek sasniegts 50%+1 balss apjoms, tiek sastādīts kopsapulces protokols, kas kalpo par pamatu juridisku attiecību dibināšanai ar jauno apsaimniekotāju. Ja balsu apjoms ir tuvu 50% un tomēr vairākums pietrūkst, jo uz kopsapulci nav ieradies ievērojams dzīvokļu īpašnieku skaits, palīdzam apziņot tos dzīvojamo telpu īpašniekus, kuri sapulcē nav piedalījušies, lai arī viņi izdarītu savu balsojumu vai palīdzam organizēt aptauju lēmuma pieņemšanai.

Ja apsverat apsaimniekotāja maiņu, labprāt iesniegsim jums savu piedāvājumu, lai varat salīdzināt un pieņemt lēmumu.